Khoa Nghệ Thuật & Khoa Học John Hazen White

student raising hand in class

Xây dựng các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho quá trình phát triển nghề nghiệp lâu dài tại Khoa Nghệ Thuật & Khoa Học John Hazen White của JWU. Các chương trình kết hợp cả chiều sâu lẫn bề rộng của nền giáo dục nghệ thuật tự do với các cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp danh tiếng của JWU. Kết nối với các giảng viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực học thuật, và theo đuổi một phương pháp mang tính ứng dụng hơn cho một nền giáo dục tự do.

Thông qua Trải Nghiệm Cốt Lõi Nghệ Thuật & Khoa Học (A&S Core Experience) — được lồng ghép trong tất cả các chương trình học của JWU — bạn sẽ phát triển các kỹ năng được các nhà tuyển dụng xác định là những kỹ năng quan trọng nhất cho sự thành công nghề nghiệp: giao tiếp hiệu quả, tư duy phê phán và sáng tạo, lập luận đạo đức và áp dụng các kỹ năng toán học cho những vấn đề thực tế.

Bạn cũng có thể chọn tham gia chương trình dự bị hành nghề về dự bị hành nghề y tế, dự bị hành nghề luật, dự bị hành nghề y khoa, và dự bị hành nghề thú y. Một cố vấn tận tâm sẽ làm việc cùng bạn nhằm thiết kế một chương trình học phù hợp nhất với sở thích nghề nghiệp của bạn.

Các Chương Trình Đào Tạo

Chương trình Có tại Phân Viện
Sinh Học Providence
Tư Pháp Hình Sự Providence, North Miami, Denver
Quản Lý Kinh Doanh Ngựa / Không Cưỡi Ngựa Providence
Quản Lý Kinh Doanh Ngựa / Cưỡi Ngựa Providence
Khoa Học về Ngựa Providence
Nghiên Cứu Tự Do Providence, Denver, Charlotte
Nghiên Cứu Truyền Thông và Thông Tin Liên Lạc Providence, Denver
Khoa Học Chính Trị Providence
Tâm Lý Học Providence, Denver
Xã Hội Học Providence

Các chương trình học có thể thay đổi. Để xem các chương trình mới nhất tại mỗi phân viện, hãy truy cập www.jwu.edu/catalogs.