Khoa Y Tế & Sức Khỏe

person in doctor's office

Ngành nghề chăm sóc sức khoẻ dự kiến sẽ có sự tăng trưởng việc làm nhanh nhất trong tất cả các ngành nghề.* Hãy tận dụng lợi thế của sự tăng trưởng này bằng cách ghi danh vào học tại Khoa Y Tế & Sức Khỏe của Đại Học Johnson & Wales.

Phương pháp tiếp cận vừa đa ngành vừa tổng hợp của chúng tôi thông qua các chương trình đào tạo cử nhân khoa học về Khoa Học Y Tế và Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ giúp bạn có được công việc liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sau này.

Nếu bạn là một sinh viên có nhiều động lực, bạn có thể thảo luận với giảng viên để tham gia các chương trình dự bị hành nghề về dự bị hành nghề y tế, dự bị hành nghề y khoa và dự bị hành nghề thú y để giúp bạn chuẩn bị cho việc nộp đơn ghi danh vào hệ cao học đối với những nghề nghiệp trong những lĩnh vực này.

Một cố vấn tận tâm sẽ thiết kế chương trình học phù hợp với sở thích nghề nghiệp của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn vừa theo đuổi được chuyên môn chính mà bạn yêu thích vừa hoàn tất được tất cả các yêu cầu cần thiết để tiếp tục việc nghiên cứu hoặc bắt đầu theo đuổi sự nghiệp về chăm sóc bệnh nhân trực tiếp, nâng cao sức khỏe hoặc quản lý sức khỏe.

Bạn cũng có thể theo đuổi các lĩnh vực nghề nghiệp khác không phải là chăm sóc bệnh nhân trực tiếp, trong những lĩnh vực chẳng hạn như quản lý doanh nghiệp, dịch tễ học, giáo dục sức khỏe, nâng cao sức khỏe, phân tích nghiên cứu, phân tích chính sách, vân vân.

* Nguồn: U.S. Bureau of Labor Statistics (Phòng Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ)

Các Chương Trình Đào Tạo

Chương Trình Có tại Phân Viện
Khoa Học Y Tế Providence, Denver
Sức Khỏe Cộng Đồng Providence, Denver

Các chương trình học có thể thay đổi. Để xem các chương trình mới nhất tại mỗi phân viện, hãy truy cập www.jwu.edu/catalogs.