Các Yêu Cầu Nhập Học Hệ Cao Học

Cần lưu ý rằng hoàn thành GMAT hoặc GRE không phải là một yêu cầu tuyển sinh.

Loại Hạng
MBA (Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh): MBA Tổng Quát, Nhà Hàng Khách Sạn, Kế Toán, Tài Chính, Điều Hành và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, Quản Trị Khối Phi Lợi Nhuận GPA Hoa Kỳ tương đương 2.85 hoặc cao hơn
MS (Thạc Sỹ Khoa Học): Tài Chính, Phát Triển Kinh Tế và Du Lịch Toàn Cầu, Quản Lý Nhân Sự, Lãnh Đạo Thể Thao, Tư Vấn GPA Hoa Kỳ tương đương 2.85 hoặc cao hơn
MBA (Công Nghệ Thông Tin) và MS (Bảo Mật/Bảo Đảm Thông Tin) Bằng cử nhân về khoa học máy tính, lập trình máy tính, kỹ thuật máy tính hoặc công nghệ thông tin từ một trường đại học/cao đẳng được công nhận có điểm GPA Hoa Kỳ tương đương 3.00 hoặc cao hơn