Cách Nộp Đơn

woman at laptop near windows

Bạn đã sẵn sàng để nộp đơn cho JWU?

Các Giấy Tờ Xin Học Hệ Cử Nhân Cần Có

Những Giấy tờ Hệ Cao Học Cần Có

Thông tin cho Người nộp đơn Hệ Cử Nhân

Trường Đại Học Johnson & Wales University nhận các đơn xin học hệ cử nhân bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đối với kỳ ghi danh vào Mùa Thu, JWU sẽ bắt đầu có các quyết định nhập học hệ cử nhân cho sinh viên quốc tế sau ngày 1 tháng 11 Sau ngày 1 tháng 11, nếu JWU nhận được tất cả các giấy tờ cần thiết, thì người nộp đơn nhận được quyết định nhập học trong vòng 1 hay 2 tuần kể từ khi nộp đơn để bắt đầu bất kỳ học kỳ nào. I-20 được cấp trong vòng 2 tuần nữa. Xin nhắc lại, điều cần thiết là trường phải nhận được đơn đầy đủ và tất các các giấy tờ liên quan của bạn khi được yêu cầu để chúng tôi có thể tuân theo đúng lịch trình tuyển sinh này. Chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn ít nhất là 30-40 ngày trước ngày bạn dự định bắt đầu theo học.

Thông tin cho người Nộp đơn Hệ Cao Học

Quyết định nhập học hệ cao học cho sinh viên quốc tế được xem xét theo hình thức cuốn chiếu, quanh năm. Nếu JWU nhận được tất cả các giấy tờ cần thiết, người nộp đơn sẽ nhận được quyết định nhập học trong vòng một hay hai tuần sau khi nộp đơn I-20 được cấp trong vòng 2 tuần nữa. Xin nhắc lại, điều cần thiết là trường phải nhận được đơn đầy đủ và tất các các giấy tờ liên quan của bạn khi được yêu cầu để chúng tôi có thể tuân theo đúng lịch trình tuyển sinh này. Sinh viên nên nộp đơn   60 ngày trước ngày bạn dự định bắt đầu theo học.

Thông tin cho Người Nộp Đơn Chuyển Trường ở Mỹ

Sinh viên nộp đơn xin chuyển đến JWU từ một trường khác ở Mỹ cũng tuân theo quy trình xem xét ở trên. Tuy nhiên, I-20 của bạn chỉ được chuyển sau khi trường hiện tại của bạn không quản lý nó nữa.