Học Phí

Học Bổng cho Hệ Cử Nhân

Nếu bạn nộp đơn xin học hệ cử nhân ở Trường Đại Học Johnson & Wales và được chấp nhận, bạn đủ điều kiện để nhận học bổng trị giá tối đa là $15.000.

Điều kiện để nhận những học bổng này, được gia hạn tối đa đến 4 năm, dựa vào điểm GPA. Các học bổng có giá trị từ $5.000 đến $15.000. Không cần nộp thêm thông tin nào để xin các học bổng này

Học Phí và các Chi Phí cho 2018–19

Chương Trình Hệ Cử Nhân

 • Học Phí và Chi Phí $32,091 hoặc $33.291
 • Tiền Nhà: $9.474*
 • Tiền Ăn: $4.443*
 • Tất Cả Các Chi Phí Sinh Hoạt Khác: $1.500
 • Bảo Hiểm Y Tế Sinh Viên: $1.848
 • Tổng Cộng: $49.356 hoặc $50.556***

Chương Trình Quản Trị Kinh Doanh (MBA)/Thạc Sĩ Khoa Học (M.S.)

 • Học Phí và Chi Phí $12,636 hoặc $13.836
 • Các Chi Phí Sống Ngoài Phân Viện: $12.069**
 • Tất Cả Các Chi Phí Sinh Hoạt Khác: $1.500
 • Bảo Hiểm Y Tế Sinh Viên: $1.824
 • Tổng Cộng: $28,029 hoặc $29.229***
 • Chương Trình Dự Bị Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Pre-MBA) cho Sinh Viên Quốc Tế: $5.000
 • Các Điều Kiện Cần Thiết để Học Cử Nhân: $981 mỗi lớp
 • Phí Trực Tuyến Bổ Sung (Chỉ ở Bang Rhode Island): $116 mỗi lớp

* Tổng số tiền hàng năm có thể thay đổi tùy theo tiền nhà và các lựa chọn về ăn uống
** Chi phí trung bình tiền thuê nhà/ăn uống và đi lại cho 9 tháng học
*** Tổng số tiền cao hơn đối với Phân Viện Providence có bao gồm Phí Dịch Vụ Sinh Viên Quốc tế $1,200

Viện Anh Ngữ (ESL)

Học Phí Học Kỳ 11 tuần (Chỉ ở Phân Viện Providence và North Miami ): $5.000