Các Yêu Cầu Nhập Học Hệ Cử Nhân

Quốc Gia/Bằng Cấp Yêu Cầu
Ấn Độ Hội Đồng Trung Ương Ấn Độ (CBSE): Trung bình C1 hoặc Hội Đồng Tiểu Bang: Trung bình 50%
Indonesia SMU3: Điểm trung bình (GPA) là 6
Tú Tài Quốc Tế Điểm số tối thiểu là 24
Ma-rốc Bằng Tú Tài Ma-Rốc Trung bình 10.5
Nepal Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học & Chứng Nhận Trung Học Phổ Thông: Trung bình tổng thể 45%
Hàn Quốc Inmungye Kodung Hakkyo (Chứng Nhận Trung Học): Trung bình 70% hoặc xếp hạng 6 hoặc thấp hơn (Mi)
Thụy Điển Trung bình D hoặc G
Đài Loan Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông: Trung bình 68%
Việt Nam Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông: GPA 5.7
Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Caribê (CSEC) Đạt Trình Độ Thông Thạo Phổ Thông 4 từ Bậc III trở lên
Hội Đồng Sát Hạch Tây Phi (WAEC), Chứng Nhận Trung Học Phổ Thông Tối thiểu 6 môn học với 6 điểm hoặc thấp hơn
GCSE, Singapore, Trình Độ CIE IGCSE/O Tối thiểu 5 môn học với ít nhất 3 điểm C

Đây chỉ là thông tin hướng dẫn. JWU có quyền thay đổi yêu cầu mà không thông báo. Đối với các quốc gia không được liệt kê, vui lòng liên lạc jwuint@admissions.jwu.edu

Những yêu cầu này không áp dụng cho tất cả các chương trình tại JWU. Một số chương trình (Sinh Học, Khoa Học Y Khoa, Tâm Lý Học, v.v.) có các yêu cầu đầu vào chuyên môn.